Metode raţionale de întocmire a devizului cu ajutorul programului de linie WinСмеtа

Primul pas. Întocmim un deviz nou

Deschidem fereastra “Dirijarea cu documentele”, punem cursorul pe mapa «Сметы» şi apăsăm tasta . Pentru a activa o fereastră trebuie de efectuat un clik stîng în această fereastră.;

Înscrieţi denumirea devizului creat şi apăsaţi tasta “Deschideţi”.

Pentru crearea primului compartiment al devizului apăsaţi tasta de pe bara instrumentelor.

Înscrieţi denumirea primului compatriment al devizului în panoul de jos pe fişa “Descrierea” (de exemplu, Lucrări de terasamente).

Creînd analogic compatrimentul al doilea, D-stră puteţi face din el subcompartiment, folosind meniu “Structura”, cu ajutorul comezi “Micşoraţi nivelul”.

Deschideţi în panoul vecin indicatorul necesar, efectuînd pe panoul vecin un clik stîng şi apoi apăsaţi tasta. .

Selectaţi în indicator compartimente, în compartimentele – poziţiile şi transferaţi-le în deviz cu ajutorul mousului sau tastei Enter de pe tastatura. La transferul poziţiei în fereastra introducerii cantităţii înscrieţi volumul necesar al lucrării.

În partea de jos a panoului de jos se află fişele: Descrierea, Resursele, Coef. la norme, Coef. la cost, Chel. Limitate, Procentarea, Calculul preţului. Pe fişa Descrierea se poate de schimbat denumirea poziţiei, compartimentului sau codul. Pe fişa Resursele se poate efectua schimbarea componenţei resurselor, ştergînd sau înlocuind resursele existente, crearea resurselor proprii, cît şi schimbarea normelor resurselor, preţurilor şi unităţilor de măsură.

În panoul de jos selectaţi fişa “Resursele”.

În fereastra dată apăsaţi tasta .Se va deschide fereastra cu lista resurselor din baza de resurse a programului. Cartea roşie reprezintă lista de resurse, care se folosesc în deviz. În cartea verde se află lista tuturor resurselor ce se folosesc în bază normativă de deviz. Schimbarea cărţilor se realizează cu ajutorul unui clik stîng.

Găsind resursă necesară, apăsaţi tasta “A transfera”. Se va deschide fereastra “Transferul resursei”, în care se poate stabili toţi parametrii resursei: norma, preţul, coeficienţii ş.a.

Resursă va fi transferată în poziţie.

Pentru a corecta denumirea, unitatea de măsura sau norma resursei în poziţie, alegeţi resursa, efectuaţi un dublu clik (sau apasaţi tasta ).

Se va deschide fereastra “Modificarea/inlocuirea resursei”»:

Schimbaţi codul normei, adăugînd la sfîrşitul codului orice cifre.

Schimbaţi datele necesare : denumirea, norma ş.a.;

Apăsaţi OK, pentru a confirma schimbarea.

Pasul al doilea. Introducerea preţurilor resurselor în deviz.

După ce D-stră aţi întocmit devizul, introducem preţurile curente ale resurselor. Se recomandă de efectuat această procedură după ce D-stră aţi transferat în deviz toate poziţiile necesare.

Preţurile curente ale resurselor se introduc în borderou de lista resurse, ce se află pe bara de sus a instrumentelor, apăsînd tasta .

Alegerea tastei “З”, ”М”, ”Ш” dă posibilitatea de a verifica listele de manoperă, materiale sau utilaje.

Efectuînd un dublu clik pe resursă alesă deschidem fereastră “Modificarea/inlocuirea resursei”. Înscrieţi preţul resursei. Tastaţi OK. Acum în toate poziţiile, unde se află această resursă va fi inclus preţul înscris de D-stră. Pentru a verifica preţul înscris folosiţi tasta “0.00” (“numai resurse fără preţuri”).

Pasul al treilea. Formarea cheltuielilor limitate.

Deschideţi fereastră “Proprietăţile devizului” (tasta sau ).

Deschideţi fişa “Coeficiente şi cheltuieli limitate”. Pentru crearea devizelor prin metoda de resurse este necesar de folosit partea de jos a ferestrei, consacrată cheltuielilor limitate

Apăsaţi tasta .se va deschide fereastra “Formarea chelt. limitate”.

Adăugaţi cu ajutorul tastei o nouă cheltuială limitată.

În fereastra deschisă "Nouă cheltuială limitată" înscrieţi denumirea cheltuielei limitate (cîmpul “Prescurtat” se va înscrie automat, însă D-stră aveţi posibilitate de a o schimba), înscrieţi mărimea ei în cîmpul “Costul”.

Determinaţi metoda de calculare a rîndului: în procente, ca coeficient, supliment absolut sau ca suma adaosurilor anterioare.

Determinaţi tipul rîndului: de calcul sau ajutător. Rîndul ajutător nu participă în totalul final şi serveşte numai pentru demonstrare rezultatelor intermediare ale calculelor (toate rîndurile, în afară de sumele cheltuielilor limitate anferioare sunt de calcul).

Tastaţi OK. Cheltuială limitată va apărea în listă în cîmpul stîng de sus al ferestrei “Formarea chelt. limitate”.

Indicaţi în partea dreaptă a cîmpului de jos “Proprietăţi”, de la ce rînd anterior creat va depinde (va fi calculată) cheltuială limitată creată. Dacă D-stră aţi creat primul rînd, atunci ea trebuie să depindă de rîndul “Total resurse”

În partea stîngă a cîmpului “Proprietăţi” sub rîndul “Determinarea de la” determinaţi de la ce elemente ale preţului va fi calculată cheltuială limitată (manopera, materiale, utilaje etc., sau de toate cheltuieli precedente, adică valoarea totală). Şi de asemenea apreciaţi unde este necesar de inclus cheltuială limitată creată – în elementele concrete a devizului (manopera, materiale, utilaje etc.) sau în valoarea totală.

În aşa mod se creiază celelalte cheltuieli limitate.

Închideţi fereastră “Formarea cheltuielilor limitate” cu ajutorul tastei “închideţi”.

Trecînd la fişa “Costul de deviz” se poate de văzut calculul valorii de deviz cu cheltuielile limitate stabilite de D-stră

Pasul al patrulea. Determinarea proprietăţilor de deviz.

Selectaţi comandă “Proprietăţile devizului” din meniu “Document”, (apăsaţi tasta sau ) şi înscrieţi datele devizului, trecînd pe fişe una după altă, începînd cu date generale – tipul şi numărul devizului, data întocmirii, datele întocmitoruli şi verificatorului a devizului.

Pe fişa “Parteneri” se înscriu datele despre obiectivul, datele Clientului şi Beneficiarului.

În fereastra “Detaliu” se determină numărul de semne după virgulă a mărimelor numerice în deviz.

Pasul al cincilea. Raporturi

Alegeţi comanda “Raporturi” în meniu “Document” (sau tasta ) – – va apărea fereastra “Generatorul raporturilor”. Apoi selectaţi tipul raportului, care este necesar de obţinut – devizul, actul lucrărilor indeplinite etc. În partea dreaptă de la denumirea raportului sunt taste , care permit de a alege forma tipurilor de raport (Form 3, Form 7, Form 5). Pe fişa “Devizul” al acestei ferestre determinaţi cu semne, ce D-stră doriţi să vedeţi pe hîrtie: resursele, manopera etc.

După alegerea variantei respetive ale raportului şi stabilirea parametrilor tastaţi OK, apoi – apăsaţi tasta “Creaţi”. Programul va crea raportul şi îl va transmite în redactor stabilit. În documentul de ieşire format pot fi efectuate corectări, care nu se vor răsfrînge şi asupra devizul în programul WinСмета2000.

Textul raportului se poate corecta cu ajutorul oricărui redactor, care funcţionează în mediul Windows.